เจียรสุคนธ์ ป., และ สุขีชีพ มอสส์ ส. “รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 27, ธันวาคม 2023, น. 88-119, doi:10.14456/kab.2023.11.