Kasetsart Applied Business Journal https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr> <td width="500" height="263"><img src="http://journal.bus.ku.ac.th/images/banners/b3Co.jpg" alt="b3Co" width="500" height="263"></td> <td>&nbsp;&nbsp;</td> <td> <p>“วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal)”&nbsp; เรามุ่งเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีขอบเขตและเป้าหมายในการตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด การบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม&nbsp;&nbsp;</p> <span lang="TH"><br></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>โดยได้จัดทำฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2560 คณะทำงานฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ให้เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มในปีที่ 11 ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน 2560 &nbsp;ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบทความในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆที่ปรากฏในวารสารจะส่งผลประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านตามสมควร และหากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำแนะนำ กองบรรณาธิการยินดีรับฟังท่านด้วยความเต็มใจ โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ E-mail: <a href="mailto:kabjournal@ku.ac.th">kabjournal@ku.ac.th</a> หรือที่ <a href="http://journal.bus.ku.ac.th/index.php/about-journal">www.kabjournal.bus.ku.ac.th</a> เพื่อที่กองบรรณาธิการจะได้รับและนำไปปรับปรุงต่อไป&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>กองบรรณาธิการ</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>หลักการและเหตุผล</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดหลักเกณฑ์ว่าบัณฑิตที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก&nbsp; จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอก มา&nbsp; ร่วมกลั่นกรอง (Peer&nbsp; Review) ก่อนการตีพิมพ์ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ&nbsp; ประกอบกับนโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ มุ่งเน้น&nbsp; การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย&nbsp; ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพด้านการเผยแพร่ผลงาน วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.) โดยที่มีดัชนีชี้วัดที่ระบุถึงจำนวนวิทยานิพนธ์&nbsp; ผลงาน&nbsp; งานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ&nbsp; รวมทั้งการชี้นำสังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>วัตถุประสงค์ของโครงการ</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp; &nbsp; 1. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจ&nbsp; ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์&nbsp; นิสิตปริญญาโท&nbsp; นิสิตปริญญาเอก&nbsp; และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำไปสู่งานบริการทางวิชาการระดับนานา ชาติ <p>&nbsp; &nbsp;2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ&nbsp; ผลงานวิจัย&nbsp; วิทยานิพนธ์</p> <p>&nbsp; &nbsp;3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทความ ผลงานวิจัย&nbsp; และบทวิจารณ์หนังสือ</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>ขอบเขตและเป้าหมาย</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์เป็นวารสารที่มีกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed process) ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตและเป้าหมายในการตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด การบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>กำหนดออก</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp;</strong>“วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal)” เป็นวารสารราย 6 เดือน (1 ปี มี 2 ฉบับ) กำหนดออกฉบับที่หนึ่ง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี</td> </tr> </tbody> </table> <p><br><br></p> คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ en-US Kasetsart Applied Business Journal 1906-0254 A model for developing SMEs to successfully go online in Thailand https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/254758 <p>The epidemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has led to unprecedented dramatic changes in consumer behavior. It was found that a significant number of consumers have switched to E-Commerce. Therefore, supporting and developing Thai small and medium-sized enterprises (SMEs) to enter E-Commerce shows the potential to increase the survival rate of Thai SMEs. However, the proportion of Thai SMEs entering E-Commerce is not yet satisfactory as the majority still chooses to do business in the former form of offline. Henceforth, this research aims to study ways to promote and develop SMEs in conducting business online, as well as study the success factors of the online network of Thai SME entrepreneurs. This research methodology is qualitative participatory action research using <br />a triangulation approach to collect three sets of data and using content analysis to analyze the data. The research findings illustrate that the appropriate combination of technology, organization and environment are critical factors for strengthening Thai SMEs’ capability to cope with dynamic changes. It also creates an opportunity for SMEs to start an online business, trade in the digital age, and build a competitive advantage in the business world that is full of domestic and foreign competitors.</p> Anyanitha Distanont Orapan Khongmalai Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 1 24 The Relationship between Corporate Governance Rating, Board of Directors, Family Ownership and Tax Planning of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257054 <p> The research examines the relationship between corporate governance, board of directors, family ownership and tax planning of listed companies on the Stock Exchange of Thailand (SET). Tax planning is measured by the effective tax rate (ETR), ratio of current tax to operating cash flow (TAX/CFO) and ratio of current tax to total assets (TAX/ASSETS). <br />The 325 research samples were listed companies on the SET in 2020. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics.</p> <p> Results were that corporate governance score was significantly negatively related to ETR and TAX/CFO. Board size was significantly positively related to TAX/ASSETS. Debt-to-total-asset ratio was significantly positively related to ETR. Return on assets (ROA) was significantly positively to TAX/CFO and TAX/ASSETS. Company size was significantly negatively related to ETR and TAX/ASSETS.</p> Wasinee Chernviriyakul Sillapaporn Srijunpetch Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 25 47 Influences of Socially Responsible Leadership and Stakeholders’ Perception of Corporate Social Responsibility on Corporate Image of Hat Yai International Airport https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257750 <p>The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially responsible leadership, stakeholders’ perception of corporate social responsibility and corporate image of Hat Yai International Airport, 2) to study the influence of socially responsible leadership on corporate image of Hat Yai International Airport, and 3) to study the influence of socially responsible leader and stakeholders’ perception of corporate social responsibility on corporate image of Hat Yai International Airport. Sample was Hat Yai International Airport’s stakeholders. Quota and judgmental sampling were applied, and completely sample size was 397.</p> <p>The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.585-0.959 and had a significant level at every variable. From structural equation modeling found that socially responsible leadership had influence on stakeholders’ perception of corporate social responsibility with significantly and the variance predicted by socially responsible leadership with 52.3 percent. Moreover, socially responsible leadership had influence on corporate image with significantly and had indirect effect via stakeholders’ perception of corporate social responsibility with significantly and variance predicted to corporate image with 87.6 percent. Finally, stakeholders’ perception of corporate social responsibility had direct effect to corporate image with significantly. Fit indices of the model were <em>c</em><em><sup>2</sup></em><em>/df</em> = 4.71; <em>CFI </em>= 0.991; <em>NNFI</em> = 0.985; <em>RMSEA</em> = 0.097 และ 90% CI for <em>RMSEA</em> = 0.080.</p> Panisara Thitatorn Phiphat Nonthanathorn Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 48 62 Does the Market for Alternative Investment (MAI) In Thailand Have Weak-Form Market Efficiency? https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257927 <p>This research investigates the weak-form efficiency of the Market for Alternative Investment (MAI) and industry groups using the daily total return data from January 5, 2015, to December 30, 2021. Testing utilized are Phillips-Perron (PP), Augmented Dickey-Fuller (ADF), and Variance Ratio Test (VR). The results reveal that neither the MAI nor all industry groups are the weak-form market efficiency, at a significance level of 0.01. In conclusion, investors may make an abnormal return by using historical data as predictors. Such a conclusion leads to the second part of the study, which predicts short-term forecasting by employing <br />the Autoregressive Moving Average (ARMA) model. The final robustness test, which utilizes Two sample t-test confirms that investors can apply the ARMA model to forecast the total return of MAI and industry groups in the short term.</p> Wongtawan Uthumrat Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 63 82 Competency Management of Human Capital: Supporting Role for Innovation Strategy and Firm Performance https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257381 <p>This research aims to analyze the influence of competency management factors on innovation strategies and firm performance. The population was 1,039 innovative firms from government databases. Sampling without replacement were used to random 203 samples. The research instrument was the 5-rating scale questionnaire. Structural Equation Model (SEM) using LISREL was used to analyze the data. The finding revealed that structure equation model was congruent with empirical data. The result from path analysis revealed that competency management had a positive influencing innovation strategy and influencing firm performance. Innovation strategy also had a positive influencing firm performance. And competency management had positive influencing firm performance via innovation strategy. This paper provides the benefits to businesses by providing competency management model to promote innovation strategy and enhance firm performance. In academic perspective, the results of this research support AMO theory, theory of strategic fit between human resource management strategy and organizational strategy and resource-based view theory.</p> Yuttana Sae-Tieow Nantawut Leeamornsiri Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 83 102 Creating a Competitive Advantage for Logistics Service Providers in Thailand Through the Application of Logistics Service Capability, Total Quality Management, and Innovation https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258411 <p>Presently, logistics service providers are more popular than in the past due to the fact that various businesses prefer to outsource their expertise rather than carry out their own logistics. This decision is based on cost management and ensuring a more efficient customer service experience. Hence, the capabilities of the logistics providers are essential in the advancement of the economy in a wide range. Therefore, this research aims to describe the causal relationship between total quality management, innovation, logistics service capabilities, competitive advantage, and organizational performance of logistics service providers in Thailand. By collecting data from 399 logistics service providers, the study found that the structural equation model was consistent with the empirical data by considering the index values χ2/df = 3.79, IFI = 0.90, CFI = 0.90, GFI = 0.80, RMSEA = 0.08. This relationship can be described by the direct influence total quality management has a on innovation, logistics service capability, and competitive advantage. It also has an indirect influence on the organizational performance of logistics service providers through their logistics service capabilities as well. In addition, innovation has a direct influence on competitive advantage, and logistics service capabilities has a direct influence on organizational performance. Therefore, logistics service providers should apply overall total quality management concepts in their own organizations to provide better service innovation, logistics service capabilities, and a better competitive advantage, which, in turn, will lead to the conveyance of good service to their respective employers and allow these providers the opportunity to operate their businesses in a more sustainable approach.</p> Chanchai Meathawiroon Sawat Wanarat Copyright (c) 2022 Kasetsart Applied Business Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-22 2022-12-22 16 25 103 125