เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

          ด้วย วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลามากว่า 12 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ทั้งนี้ขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2565) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเป็นบุคคลทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF  ทั้งนี้วารสารได้มีการเผยแพร่ 2 รูปแบบคือสื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และสื่อวารสารตีพิมพ์สำหรับจัดส่งให้ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สนใจ   

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

บรรณาธิการ