การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของหมอนวดหญิงแผนไทยในเกาหลี ใต้

Main Article Content

วิลาสินี อารียะกิจโกศล
ดร.ศยามล เจริญรัตน์

Abstract

ปัจจุบันการย้ายถิ ่นเพื ่อการทำงานสามารถพบได้ทั ่วไป ปัญหาจากการย้ายถิ ่นเพื ่อทำงาน
พบในรูปแบบของการลักลอบเข้าเมือง หรืออยู่แบบผิดกฎหมายเป็นรูปแบบหนึ ่งของกระบวนการ
ย้ายถิ ่นแบบไม่ปกติ บทความนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาโอกาสในการย้ายถิ ่นระหว่างประเทศ
ในรูปแบบไม่ปกติของแรงงานหมอนวดหญิงไทยอาชีพนวดแผนไทย 2) สาเหตุการตัดสินใจ
ไปทำงานของแรงงานหมอนวดหญิงไทยอาชีพนวดแผนไทยในกรุงโซล เกาหลีใต้ ด้วยวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์การทำงานของกรณีศึกษา
จำนวน 8 คน จากร้านบริการนวดแผนไทยใน 4 เขตของกรุงโซลโดยเลือกเขตละ 1 ร้าน ได้แก่ 
เขตคังนัม (Gangnam-gu) เขตซองพา (Songpa-gu) เขตมาโป (Mapo-gu) และเขตชุง 
(Jung-gu) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน และใช้การศึกษาจากเอกสารและข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต พบว่าการนวดแผนไทยเป็นที ่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทำให้มีความต้องการ
แรงงานนวดแผนไทยในธุรกิจบริการนวดแผนไทยในต่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงาน
หญิงไทยที่มีทักษะการนวดแผนไทย เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความต้องการแรงงานหญิงไทย
ที ่มีทักษะนวดแผนไทยสูง ในขณะที ่อาชีพการให้บริการด้านสุขภาพนี ้ถูกสงวนไว้สำหรับแรงงาน 

ชาวเกาหลีใต้เท่านั้น แต่กลับพบว่ามีการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของแรงงานหมอนวดหญิงไทย
เพื่อเข้าไปหางานทำจำนวนมากผ่านนายหน้าที่ประกาศรับสมัครงานจากสื่อออนไลน์ เนื่องจาก
การสื่อสารที่สะดวกด้วยอินเตอร์เน็ต การเข้าเมืองที่ง่ายจากการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า
ท่องเที่ยวเข้าเกาหลีใต้ 90 วัน ร่วมกับปัจจัยดึงดูดทางเศรษฐกิจ และปัจจัยผลักดันทาง
เศรษฐกิจ-สังคม นอกจากนี้ยังพบว่าการทำงานแรงงานหมอนวดหญิงไทยเหล่านี้ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าผู้นำพา ถูกดูถูกจากลูกค้าและนายจ้าง แรงงานหมอนวดหญิงไทย
ไม่ได้รับการคุ้มครอง และมีชีวิตในการทำงานที่เสี่ยงต่อการถูกจับกุมจากตำรวจตรวจคน
เข้าเมือง และกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศในที ่สุด สำหรับมาตรการการแก้ไขในระดับมหภาค
ควรมุ่งเน้นที่การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ และการส่งเสริม
ให้ความรู้เรื่องการจ้างงานในต่างประเทศให้กับแรงงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles