ชุดการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ

Main Article Content

อรอุมา ทิพย์สุวรรณ
ผกาศรี เย็นบุตร

Abstract

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลวิธี
การเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 10 คน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุ ดการสอนตามกลวิ ธี การเรี ยนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
จำนวน 50 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีต่อชุดการสอน
ตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ชุดการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง 
มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพ 92.90/91.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อชุดการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.87)

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles