ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ รายวิชา การเขียนโปรแกรม เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

เกียรติกร ทองวิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบรบือ จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอไวัใน บทเรียนบนเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน บทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (81.07/84.82) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (gif.latex?\widetilde{x}= 16.96, S.D.= 2.20) สูงกว่าก่อนเรียน (gif.latex?\widetilde{x}= 9.67, S.D.= 1.66) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บในระดับพอใจดีมาก (gif.latex?\widetilde{x}= 4.58, S.D. = 0.60)

Article Details

บท
Articles