การพัฒนาการจัดเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver The Management of compliance education on operation of Dreamweaver MX 2004 software by using Website for Mattayom 3/1

Main Article Content

สุจารี ฟักฟูม

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaver ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้ Dream weaver กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ จำนวน 33 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้ โปรแกรม Dreamweaver 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานได้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver 4) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนาผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver มีประสิทธิภาพเท่ากับ 98.54 /96.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องการใช้ โปรแกรม Dreamweaver มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนาผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaver อยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\widetilde{x}= 4.65)    

Article Details

บท
Articles