การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่4

Main Article Content

จินตนา ศุภกรธนสาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ  ของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  2)   พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3)  เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  4)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์    4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  4  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  6  คน  เลือกแบบเจาะจง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จำนวน  1  ห้อง  มีจำนวน  33  คน  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2460  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2460  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จำนวน  34  คน  จำนวน  1  ห้องเรียน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  2)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียน  3)  แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  4)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  จำนวน  7  แผน  รวมเวลา  14  ชั่วโมง  4)  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ  6)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  7)  แบบวัดความพึงพอใจ  และ  8)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย  t-test  (Dependent  Sample)


              ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ พบว่า  1) นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น  2)  นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพยังต้องการฝึกทักษะทักษะการปฏิบัติแบบกลุ่ม  และต้องการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่น่าสนใจ  3)  นักเรียนต้องการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติเพิ่มขึ้น  และเชื่อว่าการมีทักษะการปฏิบัติที่ดีจะส่งผลให้มีความมั่นใจมากขึ้น  4)  ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด

  2. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.46/84.24  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

  3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีทักษะการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .04

  4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ

ตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 


อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .04


  1. 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  อาหารและโภชนาการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

Article Details

บท
Research Article