การเพิ่มศักยภาพของกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

ดำรัส อ่อนเฉวัยง

บทคัดย่อ

ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับการกำหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ความเข้มแข็งของศักยภาพกำลังคนจะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยบุคคลหลายช่วงวัย และหลากหลายอาชีพ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน จึงมีความจำเป็นพัฒนากำลังคนทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่มีความเจริญ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และาการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาในที่สุด

Article Details

บท
Articles