ข้อมูลมหัตกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

Main Article Content

ดำรัส อ่อนเฉวียง
ดวงพร ธรรมะ

บทคัดย่อ

การพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ความข้มแข็งของศักยภาพกำลังคนจะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคนในเขตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยบุคคลหลายช่วงวัย และหลายหลายอาชีพ มวลข้อมูลปริมาณมหาศาลจึงความจำเป็นพัฒนากำลังคนทุกมิติ จะทำให้รู้สภาพการณ์  รู้ความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปร รู้ทิศทางหรือแนวโน้ม รู้แนวทางการปฏิบัติการ เหล่านี้จะเป็นการดำเนินการใดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เข้าทำนอง “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คำว่าข้อมูลมหัต (Big Data)  บางครั้งเรียกบิ๊กดาต้า หมายถึง มวลของข้อมูลรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่มีความหลากหลาย ปริมาณมหาศาล มีความความซับซ้อนและความรวดเร็ว ทั้งนี้ข้อมูลปริมาณมากจำเป็นต้องมีพื้นที่จัดเก็บ การจัดการ และการประมวลผล ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเหมาะสม

Article Details

บท
Articles