สถาบันพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

ดำรัส อ่อนเฉวัยง

บทคัดย่อ

ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับการกำหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาคตะวันออกตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ในจังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเป็น “เมืองท่าการค้าระหว่างประเทศทางทะเล”  รูปแบบสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน จึงเป็นหน่วยงานแกนนำ ในการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ในการตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวคือสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนจะเป็นหน่วยงานแกนนำด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทั้งการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเดิม เพิ่ม  ใหม่ สำหรับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย Soft Skill คือ ความเป็นมนุษย์ และภาษาและการสื่อสาร Hard Skill คือ ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน และความสามารถด้านดิจิทัล

Article Details

บท
Articles