Return to Article Details ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้านบริเวณลุ่มนํ้าเพชรบุรี Download Download PDF