[1]
-, - 1. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1).