[1]
ปาณินท์อ. 1. พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 19.