[1]
ถนอมพันธ์ศ. and ตัณฑิกุลช. 1. แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 237.