[1]
บุณยฤทธิกิจส. 1. หลังคาใบไม้ในประเทศไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 283.