[1]
ภิรมย์รื่นส. 1. การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 28, (1), 321.