[1]
ภิรมย์รื่นส. 1. สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 11, (1), 117.