(1)
หมวดทอง อ. เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน. Arch SU Journal 2017, 29, 165.