(1)
-, -. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction. Arch SU Journal 1, 28.