(1)
-, -. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review. Arch SU Journal 1, 28.