(1)
Kirdsiri, K.; วชิระเธียรชัยบ. พัฒนาการของผังบริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจภาคสนาม. Arch SU Journal 1, 28, 99.