(1)
-, -. บทบรรณาธิการ. Arch SU Journal 1, 24, xi.