(1)
-พ. ประณีตศิลปกรรมของไทย. Arch SU Journal 1, 9, 19.