(1)
-พ. หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย. Arch SU Journal 1, 9, 33.