(1)
-ก. ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ. Arch SU Journal 1, 9, 45.