อาบีดีน ร., ประดับเวทย์ ร., & ศิระวงษ์ น. (2019). Development Of Archaeological Applications In Phra Nakhon Si Ayutthaya With 3d Virtual Reality Technology. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 34(1), D1-D15. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/203250