หมวดทอง อ. (2017). เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 29, 165. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230