-, -. (1). ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร | Introduction. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44327