-, -. (1). ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ | Peer Review. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44328