ปาณินท์อ. (1). พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 19. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44332