ล่อใจเ., อานโพธิ์ทองก., & ศรีเสาวนันท์อ. (1). ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 41. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44333