ถนอมพันธ์ศ., & ตัณฑิกุลช. (1). แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 237. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44906