บุณยฤทธิกิจส. (1). หลังคาใบไม้ในประเทศไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 283. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44908