ภิรมย์รื่นส. (1). การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 321. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44929