-, -. (1). บทบรรณาธิการ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 24, xi. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45025