วัสสันตชาติน. (1). การเสื่อมสภาพของพระพุทธรูปอันเนื่องมาจากเกลือ กรณีศึกษา: พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเดิม วันอินทารามวรวิหาร กทม. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 24, 205. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45061