ภิรมย์รื่นส. (1). สรุปการศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน ระยะที่ 3 : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 117. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46756