-, -. (1). ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46761