-ก. (1). ประวัติและผลงาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 1. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46884