-พ. (1). หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 33. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46945