หมวดทอง อ. เกลือ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, [S. l.], v. 29, p. 165, 2017. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44230. Acesso em: 26 sep. 2022.