ปาณินท์อ. พลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทใหญ่ ในพื้นที่ร่วมทางภูมิศาสตร์ในอุษาคเนย์: ไทย เมียนมาร์ จีน อินเดีย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 19, 11.