ถนอมพันธ์ศ.; ตัณฑิกุลช. แบบแผนและความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นระหว่าง กลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พื้นที่กรณีศึกษา ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 237, 11.