บุณยฤทธิกิจส. หลังคาใบไม้ในประเทศไทย. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 283, 11.