ภิรมย์รื่นส. การค้นหาทฤษฎีการวางผังออกแบบ จัตุรัสและลานหน้าอาคาร. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 28, p. 321, 11.