-ก. ประวัติและผลงาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 9, p. 1, 11.