-ก. ประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 9, p. 45, 11.