-ก. หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 9, p. 108, 11.