-ก. ประวัติวัดยานนาวา. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, v. 9, p. 125, 11.